Obchodní podmínky | Zahrádkářske Potřeby - Fišro Liberec

Obchodní podmínky

Přečtěte si, prosím, pozorně obchodní podmínky. Odesláním objednávky souhlasíte s obchodními podmínkami společnosti Grow mladých s.r.o.

 1. Úvodní ustanovení
  • 1.1 – Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní firmy Grow mladých s.r.o., s místem podnikání: Volgogradská 237, 460 07 Liberec IX – Janův Důl, identifikační číslo (IČ): 24273490, (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://shop.growmladych.cz.
  • 1.2 – Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své vlastní podnikatelské činnosti.
  • 1.3 – Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  • 1.4 – Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. Uzavření kupní smlouvy
  • 2.1 – Webové stránky obchodu obsahují seznam produktů nabízených prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Nabídka zboží a jeho ceny jsou platné po celou dobu prezentace tohoto zboží v internetovém obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  • 2.2 – Webové stránky obchodu obsahují také informace o nákladech spojených s poštovným a balným zboží. Informace o nákladech spojených s poštovným a balným zboží uvedené na webových stránkách obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno na území České republiky.
  • 2.3 – Prodávající je v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) oprávněn kupujícího požádat o dodatečné potvrzení objednávky (telefonicky).
  • 2.4 – Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká akceptací objednávky prodávajícím, zaslanou elektronickou poštou kupujícímu.
  • 2.5 – Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
  • 2.6 – Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí sám kupující.
 3. Cena zboží a platební podmínky
  • 3.1 – Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu v hotovosti v prodejně na adrese Volgogradská 237, 460 07 Liberec IX – Janův Důl, v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce nebo bezhotovostně převodem na účet prodávajícího.
  • 3.2 – Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu i náklady na poštovné a balné. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené poštovným a balným.
  • 3.3 – V případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.3), je prodávající oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
  • 3.4 – Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží.
 4. Odstoupení od kupní smlouvy
  • 4.1 – Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.
  • 4.2 – Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do 14 dnů od převzetí zboží, a to poštou na adresu Grow mladých s.r.o., Volgogradská 237, 460 07 Liberec IX – Janův Důl, nebo elektronicky na e-mailovou adresu growshopliberec@gmail.com.
  • 4.3 – Pokud kupující odstoupí od smlouvy do 14 dnů bez udání zboží, bude mu prodávajícím bez zbytečného odkladu¨vráceno, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od kupujícího obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který kupující použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím kupujícímu nevzniknou další náklady.
  • 4.4 – Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
  • 4.5 – Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zašlete kupujícíé zpět nebo je předá osobně na adrese Grow mladých s.r.o., Volgogradská 237, 460 07 Liberec IX – Janův Důl. Lhůta se považuje za dodrženou,, pokud nám kupující zboží odešle zpět před uplynutím 14 dnů.
  • 4.6 – V případě odstoupení od smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů nese kupující přímé náklady k vrácení zboží zpět dodavateli.
  • 4.7Odpovědnost kupujícího za snížení hodnoty vráceného zboží – kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 5. Přeprava a doručení zboží
  • 5.1 – Prodávající umožňuje osobní vyzvednutí objednaného zboží přímo v prodejně prodávajícího (čl. 3.1) nebo jeho doručení prostřednictvím služeb firmy PPL. V případě, že je smluven odlišný způsob doručení zboží dle požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady plynoucí s tímto požadovaným způsobem doručení.
  • 5.2 – V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • 5.3 – Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
 6. Odpovědnost za vady, záruka
  • 6.1 – Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).
  • 6.2 – Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
  • 6.3 – V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na výměnu tohoto zboží nebo jeho opravu.
  • 6.4 – Prodávající odpovídá za vady výrobku, které má zboží v okamžiku převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Záruka se však nevztahuje na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením.
  • 6.5 – Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny (čl. 3.1)
 7. Další práva a povinnosti smluvních stran
  • 7.1 – Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením kupní ceny zboží.
  • 7.2 – Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti webových stránek obchodu jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
  • 7.3 – Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
 8. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
  • 8.1 – Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  • 8.2 – Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, tj. jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“), a to výhradně pro účely uplatňování práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení souvisejících se zbožím, službami či podnikem prodávajícího.
  • 8.3 – Bez výslovného souhlasu poskytnutého kupujícím je s osobními údaji nakládáno výhradně v rozsahu vymezeném ustanovením § 5 odst. 2 písm. b) a § 5 odst. 6 zákona o ochraně osobních údajů.
  • 8.4 – Kupující je povinen tyto osobní údaje uvádět správně a pravdivě a je povinen prodávajícího informovat o změně ve svých osobních údajích.
  • 8.5 – Kupující potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
 9. Záverečná ustanovení
  • 9.1 – Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
  • 9.2 – Kontaktní údaje prodávajícího – adresa pro doručování: Grow mladých s.r.o., Volgogradská 237, 460 07 Liberec IX – Janův Důl, e-mailová adresa: growshopliberec@gmail.com, telefon: 774 190 610 nebo 608 476 932. Bankovní spojení: KB Liberec, č. ú.: 107-3354700227/0100